EVALUACIÓN DESEMPEÑO DOCENTE
Actividad obligatoria 2018-II
Clases 10mo módulo
La carga docente al hacer clic en la imagen
 
 
1 2 3 4 5
16-12 12:58:41 Invitado_9944 Generic for cialis «link»
Buy cialis online «link»
Viagra tablets «link»
Viagra online «link»
16-12 11:43:00 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:42:35 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:42:08 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»


«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:41:38 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:41:07 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:40:33 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:39:53 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:39:27 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:38:56 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:38:31 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:38:06 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:37:37 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:37:12 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:36:40 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:36:11 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:35:35 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:35:04 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
16-12 11:34:22 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:33:45 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:33:16 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:31:42 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:30:32 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:29:56 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:29:21 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
16-12 11:28:43 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:27:57 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:27:15 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»«link»
shorturl.at/rsCY5
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:26:43 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»

«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
16-12 11:23:16 Invitado_6182 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
13-12 17:39:42 Invitado_5152 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
8-12 1:42:52 Invitado_5068 =) On ap Standa chinh hang Cong Ty Co Phan On Ap Bien Ap Standa Viet Nam:
√ Tren may «link» Standa co tem cao SMS chong hang gia hang nhai
√ Vo may «link» Standa so tinh dien dac biet «link»
√ Dinh may Standa duoc dap chim chu «link» standa
Quy khach co the chon may cong suat lon hon nhu Standa 15KVA «link» Lioa theo nhu cau
☎️ Hotline 0915 951 325 de co gia «link» Standa tot hon
On ap «link» ; bien ap Standa chuan day dong 100%; Phan phoi «link» on ap lioa gia tot nhat «link»

Cach phan biet on ap standa 10kva chinh hang:
√ Do Cong ty Co phan On Ap Bien Ap Standa Viet Nam san xuat.
√ Tren may co tem cao SMS chong hang gia hang nhai: «link»
√ Vo may co mau xanh duong: «link»
√ Dinh may duoc dap chim chu STANDA… «link»
Quy khach co the chon may cong suat lon hon nhu Standa 15KVA theo nhu cau.
Goi ngay Hotline 0915 951 325 de co gia tot hon: «link»
Dat mua ngay on ap Standa 10KVA de co chiet khau cao nhat: «link»

√ Do Cong ty Co phan On Ap Bien Ap «link» Standa Viet Nam san xuat.
√ Tren may co tem cao SMS chong hang gia hang nhai «link» Ổn áp Standa .
√ Vo may co mau xanh duong «link» Dai Ly Standa :
√ Dinh may duoc dap chim chu «link» On Ap Standa 20kva …
Co the mua may cong suat lon hon nhu «link» theo nhu cau «link» tu Dai ly On ap Standa.
Hotline 0915 951 325 de co gia «link» standa tot hon
On ap; bien ap chuan day dong 100%; Phan phoi «link» on ap standa gia tot nhat «link» Standa .
Công Ty Cổ Phần Ổn Áp Biên Áp Standa Việt Nam là nhà sản xuất ổn áp và biến áp Standa chính hãng phân phối cho các Đại lý tại các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Nam, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ… chính hãng chất lượng cao với chiết khấu giá tốt nhất!
Nguồn bài viết: «link» Cong Ty Cp On Ap Bien Ap Standa Viet Nam: «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
8-12 1:42:26 Invitado_5068 «link» | «link» | «link» | «link» |thonap2| «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link» |lioat| «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link» | «link»
7-12 17:28:36 Invitado_5939 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
6-12 15:46:56 Invitado_5939 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
6-12 10:56:30 Invitado_5479 Very good website you have right here.

«link»
6-12 10:24:37 Invitado_5157 Rather revealing look forward to returning.


«link»
5-12 8:45:30 Invitado_1471 Wow, gorgeous portal. Thnx ...

«link»
5-12 8:43:26 Invitado_4423 You've terrific information in this article.

«link»
5-12 8:14:07 Invitado_8519 Amazing Site, Maintain the beneficial job. Thank you so much.


«link»
4-12 18:09:39 Invitado_5939 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
4-12 8:25:32 Invitado_8019 Surprisingly individual pleasant website. Immense info available on couple of clicks on.

«link»
29-11 20:20:05 Invitado_5939 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
28-11 16:50:39 Invitado_5939 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
27-11 23:20:45 Invitado_5939 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
26-11 18:06:06 Invitado_5939 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
23-11 22:32:59 Invitado_7400 I love this website - its so usefull and helpfull.

«link»
22-11 19:27:23 Invitado_5939 «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
«link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
«link»
«link»
22-11 7:03:57 Invitado_8259 I value the data on your internet site. Thanks a lot.


«link»
22-11 1:37:21 Invitado_5939 «link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
«link»
1 2 3 4 5
 

- Resoluciones del Psep -

Resoluciones de Consejo de Universitario y Consejo de Facultad.

 

 

- Nuestras Filiales -

Aquí encontraras información acerca de nuestras filiales, tales como dirección y número telefónico a nivel nacional.

 

 

- Nuestros Reglamentos Generales y Específicos -

El estudio dentro Programa de Segunda Especialidad Profesional se rige en base a Reglamentos Generales y Especificos.

 

- Tasas Educacionales del Psep 2018 -

Enterate de los costos según el servicio que brinda el Programa de Segunda Especialidad Profesional.

 

- Sistema Académico de la UNH -

Ahora podras estar al día con tus calificaciones.

- Libro de Reclamaciones del Psep -

Aquí podras dejar tu:

1. RECLAMO: Disconformidad relacionada a los productos o servicios.

2. QUEJA: Disconformidad no relacionada a los productos o servicios; o, malestar o descontento respecto a la atención del público.

  Link´s de interés